Noteikumi un nosacījumi

Šajā dokumentā ir izklāstīti noteikumi un vadlīnijas mūsu tīmekļa vietnes izmantošanai. Piekļūstot mūsu vietnei, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Lūdzu, rūpīgi pārskatiet tos.

21.03.2023.
__wf_rezervēta_mantojums
TĪKLA PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Ja vien tie nav aizstāti ar noslēgtu līgumu, šie pārdošanas noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) regulē visu MESH produktu, piederumu un pakalpojumu (“Produkti”), ko pārdod MESH Group LLC (“MESH”), pārdošanu un lietošanu. Šie Noteikumi turpmāk reglamentē visu programmatūras produktu licencēšanu, kas saistīti ar MESH produktiem vai iekļauti tajos (“Programmatūra”). Ja jums ir kādi jautājumi par šo Noteikumu piemērošanu, lūdzu, sazinieties ar MESH pa e-pastu mesh@mesh.lv.

MESH produktiem, piederumiem vai pakalpojumiem nav spēkā nekādi citi MESH izdotie noteikumi un/vai līgumi, kas saistīti ar citiem produktiem, izņemot šeit norādītos.
PASŪTĪŠANA
Produkti jāpasūta, iesniedzot Pirkuma Pasūtījumu tieši MESH tirdzniecības pārstāvim. Ņemot vērā, ka tīmekļa veikala informācija ir jāizlaiž, šī metode kalpos kā galvenais iegādes līdzeklis.

MESH produktu norādītajā cenā nav iekļauti piemērojamie nodokļi vai piegādes maksa. Kopējā maksājamā summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz piegādes adresi un izvēlēto piegādes iespēju, nodrošinot rēķinu pārredzamību un precizitāti.

Pirkuma pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja klients saņem rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu no MESH (“Apstiprinājums”). Šis MESH apstiprinājums ir saistošs līgums iegādāties un atvieglot Preču (-u) piegādi, kā norādīts Pirkuma Pasūtījumā.
MAKSĀJUMI
Maksājums par Produktu jāveic tikai ar pārskaitījumu.

Nespēja samaksāt par produktu pēc MESH ieskatiem var būt pamats attiecīgā Pirkuma pasūtījuma apturēšanai vai atcelšanai. Jautājumus par maksājumiem var nosūtīt uz mesh@mesh.lv.

MESH klienti ir atbildīgi par visu izmaksu segšanu, kas saistītas ar MESH Produktu piegādi no MESH iekārtām uz klienta izvēlēto vietu, ieskaitot visas pārvadātāja izmaksas un visus attiecīgos eksporta vai muitas nodokļus. Ja MESH samaksā kādu no šīm izmaksām, tas par tām izrakstīs rēķinu klientam.

MESH nav atbildīgs par klienta vietējiem nodokļiem, muitas nodevām, nodokļiem vai jebkāda veida nodevām.
PIEGĀDE
Dažos gadījumos preces var nebūt pieejamas visās valstīs.

MESH piegādā produktus visā pasaulē. Tomēr dažām teritorijām un valstīm var būt ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem. Tehniskas grūtības var ietekmēt arī spēju piegādāt konkrētās vietās.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu mesh@mesh.lv. Mesh apstrādā pirkuma pasūtījumus piecu (5) darba dienu laikā. Visas Preces tiks piegādātas tieši uz klienta pirkuma pasūtījumā norādīto piegādes adresi, izmantojot līdzīgus piegādes pakalpojumus, piemēram, DPD piegādēm Latvijā, DHL Express globālo piegādes pakalpojumu, FedEx piegādēm ASV vai citus kravu ekspedīcijas pakalpojumu partnerus. NAV PIEGĀDES UZ PASTA KASTĒM.

Piegādes un apstrādes izmaksas tiek automātiski pievienotas klienta rēķinam, pamatojoties uz pasūtījuma svaru, galamērķa valsti un izvēlēto piegādes veidu. Klients ir vienīgi atbildīgs par to, lai Produkti atbilstu vietējiem likumiem un noteikumiem, iegādājoties Produktus.

Klienti ir atbildīgi par iespējamo importa muitu un nodokļiem. Pēc pasūtījuma nosūtīšanas MESH nosūtīs piegādes paziņojumu ar izsekošanas saiti uz klienta e-pasta adresi.

MESH var piegādāt preces vienā vai vairākās pakās (-ās).
ATCELŠANA
MESH ir tiesības jebkura iemesla dēļ atcelt jebkuru Pirkuma Pasūtījumu, kas iesniegts saskaņā ar šiem Noteikumiem, nosūtot rakstisku paziņojumu attiecīgajam klientam. MESH anulēšanas gadījumā MESH vienīgā atbildība ir klienta maksājuma atmaksa ne vēlāk kā 30 dienas pēc paziņojuma par atcelšanu nosūtīšanas. Klients var atsaukt Pirkuma Pasūtījumu jebkurā laikā pirms MESH izsniedz apstiprinājumu. Tomēr pēc MESH apstiprinājuma izsniegšanas par visiem atcelšanas gadījumiem tiek piemērota atcelšanas maksa, kas vienāda ar 20% no Pirkuma Pasūtījuma vērtības vai daļējas atcelšanas gadījumā 20% no pirkuma cenas visiem atceltajiem produktiem.

Iesniedzot Pirkuma Pasūtījumu, katrs klients atzīst, ka iepriekš aprakstītā atcelšanas maksa ir pamatoti balstīta uz zaudējumiem, kurus MESH piedzīvos atcelšanas gadījumā, ko var būt grūti noteikt citādi, un turklāt piekrīt, ka šāda maksa attiecīgajos apstākļos ir taisnīga kompensācija un nav sods.
PROGRAMMATŪRAS LICENCE
MESH saviem klientiem piešķir neekskluzīvu, nenododamu licenci izmantot Programmatūru, kas iekļauta vai saistīta ar tās Produktiem, vienīgi Produktu darbības un pārvaldības nolūkos. MESH klientiem ir aizliegts pārdot Programmatūru vai koplietot Programmatūru ar MESH konkurentiem vai jebkuru citu trešo personu.

MESH klientiem turklāt ir aizliegts kopēt, modificēt vai citādi mainīt Programmatūru. Katram klientam tiek informēts, ka Programmatūra, kas saistīta ar MESH Produktiem, var saturēt aizsargātus komercnoslēpumus, kurus klientam ir liegts izpaust. Klients nedrīkst izjaukt, dekompilēt vai apgriezties programmatūru, kā arī neatļaut to darīt trešajai pusei. MESH patur visas tiesības uz Programmatūru, kas klientam nav skaidri piešķirtas ar šo ierobežoto licenci.
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Produktiem vai ar tiem saistītas, tostarp patenti, komercnoslēpumi, zinātība, autortiesības, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un masku tiesības, kas reģistrētas vai nereģistrētas, pieder MESH vai citādi izmanto, kā arī visa ar to saistītā nemateriālā vērtība ir un vienmēr paliek MESH ekskluzīvā īpašumā. MESH klienti nedrīkst izmantot nevienu no iepriekš minētajām īpašuma tiesībām, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos Noteikumos, kā arī šādas tiesības netiks nodotas MESH klientiem, izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti šajos Noteikumos. Katrs klients veic saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu MESH intelektuālā īpašuma tiesības.

MESH nosaukumi un logotips ir patentētas preču zīmes, un tos nedrīkst izmantot bez MESH nepārprotamas atļaujas. Turklāt klients nedrīkst mainīt vai noņemt jebkādas patentētas zīmes, logotipus vai etiķetes uz MESH Produktiem.
KONFIDENCIALITĀTE
Visa konfidenciāla un patentēta informācija, ko MESH nosūta saviem klientiem, neatkarīgi no tā, vai tā tiek izpausta mutiski vai rakstiski, tiek glabāta konfidenciāla un neizpauž MESH konkurentiem vai citām trešām personām (“Konfidenciālā informācija”). Šādu konfidenciālo informāciju katrs klients apstrādā ar tādu pašu rūpību, kāda būtu klients, rīkojoties ar savu konfidenciālo informāciju, taču attiecīgajos apstākļos ne mazāk kā saprātīgu piesardzību.

MESH konfidenciālā informācija netiek izpausta nevienai trešai personai bez MESH iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien izpaušana nav nepieciešama, lai izpildītu šos Noteikumus vai izpildītu derīgu juridisku pieprasījumu, piemēram, pavēsti, bet tikai tiktāl, cik nepieciešams šo noteikumu ievērošanai vai likuma ievērošanai. Nekādā gadījumā MESH konfidenciālo informāciju nedrīkst izpaust konkurentiem.
IZMAIŅAS
MESH patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus un nosacījumus. Tāpēc mēs lūdzam regulāri pārbaudīt Noteikumus un nosacījumus.
EKSPORTA KONTROLE UN ATBILSTĪBA
MESH un tā klienti ir atbildīgi par visu piemērojamo eksporta un importa kontroles likumu un noteikumu identificēšanu un ievērošanu, kas saistīti ar MESH Produktu pārdošanu un lietošanu. Katrs klients, kas iesniedz Pirkuma pasūtījumu, apliecina un garantē, ka viņš neeksportēs vai atkārtoti neeksportēs Produktus, Programmatūru vai jebkādus tehniskos dokumentus, kas attiecas uz to, uz jebkuru galamērķi vai personu, kas ir ierobežota saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, iepriekš nesaņemot nepieciešamo atļauju no attiecīgās valdības struktūras vai aģentūras.
ATLĪDZINĀŠANA
Maksimālā likumā atļautajā apmērā katrs pirkuma pasūtījuma iesniedzējs atlīdzina MESH par visām trešo personu prasībām un ar tiem saistītajiem zaudējumiem un izdevumiem (ieskaitot advokāta nodevas), kas izriet no klienta šo Noteikumu pārkāpuma vai Produktu izmantošanas.
STRĪDI UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI (ASV)
Šos Noteikumus un jebkuru saskaņā ar tiem veikto pārdošanu klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības tiesību aktiem, neievērojot to kolīzijas principus. Visi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai jebkādā veidā saistīti ar tiem, vai saskaņā ar tiem pabeigtu pārdošanu, atrisinās, iesniedzot lietu saistošai šķīrējtiesai Latvijā, Eiropas Savienībā. Jebkuru šķīrējtiesu, kas iesniegta saskaņā ar šiem Noteikumiem, vada viens šķīrējtiesnesis un to veic saskaņā ar šķīrējtiesas noteikumiem, kas ir spēkā iesniegšanas brīdī Latvijā. Šķīrējtiesneša lēmums ir saistošs un izpildīts kā galīgais spriedums saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Iesniedzot Pirkuma pasūtījumu, katrs no MESH klientiem ar šo piekrīt jurisdikcijas un norises vietas piešķiršanai saskaņā ar šo klauzulu, un viņi neatgriezeniski atsakās no visiem iebildumiem, kas viņiem varētu būt pret to pašu. Jebkurā strīdā dominējošajai pusei ir tiesības saņemt atlīdzību par visām šķīrējtiesas un tiesas izdevumiem (ja tādi ir) un jebkādiem izdevumiem, kas saistīti ar izpildi, tostarp, bet ne tikai, viņu saprātīgās advokāta nodevas.

Iesniedzot Pirkuma Pasūtījumu, katrs no MESH klientiem piekrīt individuāli atrisināt savus strīdus ar MESH. Neviens klients vai klientu grupa nedrīkst piedalīties vai celt grupu, konsolidētu vai reprezentatīvu prasību pret MESH tiesā vai citur. Šie Noteikumi aizliedz grupu šķīrējtiesas, grupu prasības un privātās ģenerālprokurora darbības.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem ir skaidri izslēgta un nav piemērojama šiem Noteikumiem vai jebkuriem ar tiem saistītajiem produktiem.
STRĪDI UN PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI (VISAS PĀRĒJĀS VALSTIS)
Visiem klientiem ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm šos Noteikumus un jebkādu pārdošanu saskaņā ar tiem regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas likumiem, un tie tiek atrisināti Latvijas Tirdzniecības palātas saistošā šķīrējtiesā saskaņā ar tās noteikumiem, kas notiek Rīgā, Latvijā. Jebkuru šādu šķīrējtiesu vada viens šķīrējtiesnesis, un to vada angļu valodā. Šķīrējtiesneša lēmums ir saistošs un izpildīts kā galīgais spriedums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jebkurā strīdā par šiem Noteikumiem dominējošajai pusei ir tiesības atlīdzināt visas savas šķīrējtiesas un tiesas izmaksas (ja tādas ir) un jebkādus ar izpildi saistītus izdevumus, tostarp, bet ne tikai, tās saprātīgās advokāta nodevas.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem ir skaidri izslēgta un nav piemērojama šiem Noteikumiem vai jebkuriem ar tiem saistītajiem produktiem.
IESNIEGŠANAS LAIKS
Jebkura šķīrējtiesa, kas iesniegta saskaņā ar šiem Noteikumiem, jāuzsāk viena gada laikā no dienas, kad puse, kas izvirza prasību, zināja vai vajadzēja zināt par darbību, bezdarbību vai saistību neizpildīšanu, kas rada attiecīgo prasību; nav tiesību uz jebkādu tiesisko līdzekli attiecībā uz prasību, kas iesniegta ārpus šī termiņa. Ja piemērojamie tiesību akti aizliedz viena gada noilgumu, visas prasības ir jāiesniedz īsākajā termiņā, kas atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
DAŽĀDI
Nekas šajos Noteikumos netiek interpretēts kā partnerības, kopuzņēmuma vai citu aģentūras attiecību veidošana starp MESH un tās klientiem.

Katra persona, kas iesniedz Pirkuma Pasūtījumu MESH, pārstāv, ka viņai ir pilnvaras veikt tajā piedāvāto pārdošanu un saistot piedāvāto pircēju ar šiem Noteikumiem. Ja piedāvātais pircējs ir juridiska persona, persona, kas iesniedz Pirkuma pasūtījumu, apliecina, ka ir ieguvusi visas iepriekšējās atļaujas un apstiprinājumus, kas nepieciešami, lai pabeigtu Pirkuma pasūtījumā piedāvāto pārdošanu.

Ja vien tie nav aizstāti ar rakstisku vienošanos, šie Noteikumi veido pilnīgu un ekskluzīvu vienošanos starp MESH un tā klientiem un aizstāj visus iepriekšējos vai vienlaicīgos līgumus, paziņojumus vai saprašanos, neatkarīgi no tā, vai tie ir rakstiski vai mutiski, par to pašu priekšmetu.

Jebkura kavēšanās šo Noteikumu izpildē netiek uzskatīta par atteikšanos no turpmākās izpildes. Neviena atteikšanās vai grozījumi, kas atbilst šiem Noteikumiem, nav izpildāmi, ja vien tie nav rakstiski, un rakstiska atteikšanās ir spēkā tikai attiecībā uz tajā aprakstīto priekšmetu.

MESH neuzņemas atbildību par jebkādu kavēšanos vai kļūmēm, kas radušies tādu iemeslu dēļ, kurus viņi nevar kontrolēt. Šādi cēloņi var būt, bet ne tikai, Dieva vai sabiedrības ienaidnieka darbības, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, nemieri, karantīnas ierobežojumi, streiki, kravu embargo, zemestrīces, elektrības pārtraukumi, datoru vai sakaru kļūmes, slikti laika apstākļi un apakšuzņēmēju vai trešo personu rīcība vai bezdarbība. Visi paziņojumi, pieprasījumi, norādījumi un citi paziņojumi, kas nepieciešami šajos noteikumos, ir rakstiski un nosūtīti personām norādītajā adresē Pirkuma pasūtījums. Jebkurš paziņojums, kas nosūtīts saskaņā ar šiem Noteikumiem, tiek uzskatīts par pienācīgi sniegtu saņemšanas brīdī, ja tas tiek piegādāts personīgi, ar nakts kurjerdienestu vai elektronisko pastu (ja saņemšana ir apstiprināta) un pēc saņemšanas agrāk vai piecas dienas pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts ar reģistrētu vai apstiprinātu pastu.

Ja kāda šo Noteikumu daļa vai daļa tiek uzskatīta par nederīgu, šāda daļa vai daļa tiek pārskatīta tādā veidā, kas padara to izpildāmu pilnā apmērā, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti. Ja kādu daļu vai noteikumu nevar pārskatīt un tas tiek atcelts, visas atlikušās daļas vai daļas turpinās pilnā spēkā un spēkā tā, it kā šie Noteikumi būtu rakstīti bez nederīgās daļas vai daļas.
TĪKLA GARANTIJA
MESH Group LLC ir izveidojusi reputāciju, nodrošinot augstas kvalitātes produktus saviem klientiem un stāv aiz katra tā ražotā produkta. Attiecīgi MESH garantē, ka tā ražotajiem produktiem nebūs materiāla vai ražošanas defektu un darbosies saskaņā ar viņu oficiālajām rakstiskajām specifikācijām vismaz divus gadus, ja tie tiks izmantoti un uzglabāti saskaņā ar nozares standartiem un jebkādām unikālajām apstrādes instrukcijām, ko sniedz MESH.

Lai gan MESH garantē, ka visi tā produkti darbosies saskaņā ar viņu oficiālajām rakstiskajām specifikācijām, MESH negarantē, ka visi produkti darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām. Turklāt garantija neattiecas uz mutiskām vai neformālām specifikācijām. Lai produkta specifikācija būtu izpildāma, tā jānorāda MESH oficiālajā literatūrā. Neviens produkts netiek uzskatīts par bojātu vai citādi pārkāpj Garantiju tikai tāpēc, ka tas ir jāpielāgo vai neatbilst klienta izcelsmes valsts vai jurisdikcijas normatīvajiem aktiem (ieskaitot frekvenču diapazonu).
GARANTIJAS TERMIŅŠ
Standarta garantija MESH produktiem attiecas uz 24 mēnešiem pēc to nosūtīšanas klientam. Tomēr konkrētam pasūtījumam vai līgumam var piemērot citu garantijas periodu. Faktiskais garantijas periods tiks detalizēts rēķinā, kas nosūtīts kopā ar produktu (-iem).

Šī visaptverošā pieeja nodrošina, ka klienti pilnībā apzinās garantijas segumu saviem iegādātajiem produktiem, nodrošinot skaidrību un pārliecību par MESH piedāvāto atbalstu.

Garantijas mutiski pagarinājumi vai grozījumi nav izpildāmi.
BATERIJAS
Produkti var saturēt litija jonu baterijas, kas tiek uzlādētas līdz 50%. Lai pagarinātu iebūvētā litija jonu akumulatora dzīves ciklu, ieteicams uzglabāt produktus ar akumulatoru, kas uzlādēts līdz 50%. Iebūvētā akumulatora garantijas laiks ir 12 mēneši. Nomaināmām baterijām garantija netiek piemērota. Iebūvētā akumulatora veiktspēja tiek uzskatīta par pieņemamu, ja tā darbina attiecīgo ierīci vairāk nekā 60% no noteiktā darba laika istabas temperatūrā (20°C/68°F). Iebūvētā akumulatora nomaiņa jāveic Piegādātāja pilnvarotajam personālam — MESH Group LLC.
GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI
Garantija ir anulējama pēc MESH ieskatiem jebkurā gadījumā, ja MESH ražotais produkts ir bojāts klienta rīcības vai Dieva darbības dēļ, tostarp, bet ne tikai: a.) bojājumi, kas radušies klienta nepareizas produkta lietošanas dēļ; b.) mehāniski bojājumi, ko izraisa fiziska iedarbība; c.) mitruma vai ūdens uzkrāšanās produkta korpusā; d.) vēja, krusa, lietus, dzīvnieku radītie bojājumi, kukaiņi vai citi vides notikumi; un piem.) elektromagnētiskie bojājumi, ko izraisa strāvas pārspriegums, pārspriegums vai zibens spēriens. Lai Garantija paliek spēkā, visi produkta, tostarp tā programmatūras, remonti un modifikācijas jāveic MESH, un Garantija ir anulējama pēc MESH ieskatiem jebkurā gadījumā, kad klients vai tā pārstāvis atver produkta korpusu vai citādi mēģina modificēt vai labot produktu, ieskaitot tā programmatūru, bez MESH atļaujas. Pašlaik neviena trešā puse nav pilnvarota labot MESH produktus.
PRODUKTU REMONTS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
Gadījumā, ja MESH ražots produkts neatbilst Garantijai, MESH salabos vai nomainīs nefunkcionējošo produktu saskaņā ar izklāstīto atgriešanas un remonta politiku. Šīs iespējas ir vienīgais klienta aizsardzības līdzeklis. Nekādā gadījumā MESH nav atbildīgs par netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošajiem zaudējumiem, kas radušies vai saistīti ar tā produktu pārdošanu vai lietošanu, neatkarīgi no tā, vai MESH ir iepriekš paziņojis par šādu zaudējumu iespējamību.

MESH vienīgā un ekskluzīvā maksimālā atbildība par jebkuru juridisku prasību, kas saistīta ar pārdošanu, kas pabeigta saskaņā ar šiem noteikumiem vai garantiju, neatkarīgi no tā, vai šāda prasība izriet no līguma vai delikta, likuma vai pašu kapitāla, nepārsniedz attiecīgajam klientam pārdotā produkta (-u) cenu. Iesniedzot pirkuma pasūtījumu, katrs klients apzināti atsakās no visām prasībām un zaudējumiem, ko izslēdz iepriekšminētie ierobežojumi, tostarp, bet ne tikai, no visām prasībām, kas saistītas ar miesas bojājumiem (ieskaitot visas prasības, kas balstītas uz produktu vai stingru atbildību), zaudētiem ieņēmumiem un peļņu, tehnoloģiju zaudēšanu, tiesību vai pakalpojumu zaudēšanu, negodīgu konkurenci un jebkāda veida komerciāliem zaudējumiem.
PIEŅEMŠANA, ATGRIEŠANA UN REMONTS
Ja Klients nav saņēmis preces, viņš var sazināties ar MESH, lai palīdzētu atrisināt problēmu. Prasība par nesaņemtām precēm jāiesniedz 60 dienu laikā no maksājuma dienas. Pēc 60 dienu termiņa beigām palīdzība nebūs pieejama. Pirms prasījuma iesniegšanas MESH Klientam jāpārliecinās, ka sūtījumu nav saņēmusi neviena cita persona Klienta telpās un ka sūtījums nav atstāts nevienam no kaimiņiem utt.

MESH patur tiesības veikt izmeklēšanu uz 20 dienām. Gadījumā, ja MESH nolemj atlīdzināt Klientam zaudējumus, vai nu var nosūtīt jaunu preci klientam, vai arī pasūtītās preces cena var tikt atgriezta Klientam.

Ja Klients nav apmierināts ar saņemto produktu, viņš var rīkoties, kā aprakstīts. Uzkrājumu papildināšana un atmaksa nav piemērojama juridiskai personai.

Fiziskās personas, kas ir ASV un Kanādas iedzīvotāji, var pieprasīt krājumu atjaunošanu un atmaksu 60 dienu laikā no maksājuma dienas. Pēc 60 dienu termiņa beigām krājumu papildināšana un atmaksa nebūs pieejama.

Fiziskās personas, kas ir jebkuras valsts iedzīvotāji ārpus ASV un Kanādas, var pieprasīt krājumu atjaunošanu un atmaksu 14 dienu laikā no maksājuma dienas. Pēc 14 dienu termiņa beigām krājumu papildināšana un atmaksa nebūs pieejama. Uzkrājumus nevar papildināt ne vairāk kā vienu produktu (komplektu) vai produktu par cenu, kas pārsniedz EUR 700 vai USD 750.

Ja MESH pieņem krājumu atjaunošanu, prece (-i) ir jāatdod atpakaļ — neizmantota, pavisam jaunā stāvoklī, bez defektiem, netīrumiem vai skrāpējumiem, oriģinālajā iepakojumā ar visām oriģinālām etiķetēm, kā saņemtas. Par sūtījumu atpakaļ uz MESH ir atbildīgs Klients. Ja Klients neievēro visus iepriekš minētos Krājumu atjaunošanas noteikumus, MESH patur tiesības atteikt atmaksu vai samazināt atgrieztās naudas summu. Ja Klients nav pieprasījis Atgriešanu, atmaksu vai izvirzījis prasību 60 dienu laikā no Rēķina iesniegšanas dienas, prece (komplekts) tiek uzskatīta par pieņemtu.
Piegāde uz MESH
Ja MESH ražotā izstrādājumā tiek konstatēts defekts, klientiem tiek uzdots sazināties ar MESH pa e-pastu service@mesh.lv, lai saņemtu detalizētu atgriešanas procedūru. Ievērojot šos norādījumus, bojātais produkts ir jānosūta atpakaļ MESH oriģinālajā iepakojumā (vai līdzīgi aizsargājošā iepakojumā) uz norādīto iekārtas adresi.

Standarta piegādes adrese ir:

SIA “MESH Group”,
Dambja iela 5,
Rīga, LV-1058,
Latvija

Šis process nodrošina, ka produkts tiek pienācīgi atgriezts un efektīvi apstrādāts remontam vai nomaiņai.

Visas atgriešanas tiek nosūtītas MESH uz klienta rēķina, un tās netiek uzskatītas par piegādātām līdz brīdim, kad tās nonāk MESH objektos. MESH neuzņemas atbildību un neuzņemas atbildību par jebkādiem produktiem, kas bojāti transportēšanas laikā uz MESH iekārtām. MESH stingri iesaka klientam iegādāties atbilstošu apdrošināšanas summu no pārvadātāja, kuru viņš izmanto, lai atgrieztu preci (-as) MESH.
PĀRBAUDE UN REMONTS
Nefunkcionējošu produktu (-us) novērtē un apstrādā šādi:

**DOA.** Jebkurš produkts, kas atklāts, ka nedarbojas 30 dienu laikā pēc tā nosūtīšanas klientam jebkura cita iemesla dēļ, izņemot klienta ļaunprātīgu izmantošanu vai nepareizu rīcību, uzskata par “mirušu ierašanās brīdī” vai “DOA” un aizstāj bez maksas. MESH produkti tiks nomainīti ne vēlāk kā 20 darba dienas pēc tam, kad MESH pārbaudīs to nefunkcionējošo statusu.

**Garantijas remonts. ** Visi produkti, uz kuriem attiecas Garantija, atkarībā no apstākļiem tiek remontēti vai nomainīti bez maksas 20 darba dienu laikā pēc to ierašanās MESH objektos.

**Remonts bez garantijas.** Ir MESH izstrādājumu veidi, kas ir piemērojami remontam, kā arī ir produkti, kurus nevar labot. MESH aprakstīs iespējas, reaģējot uz attiecīgo RMA pieprasījumu. Ja nepieciešams, MESH remontēs produktu 5 gadus pēc tā piegādes klientam. Visi produkti, kas remontēti ārpus Garantijas, tiek salaboti tikai uz klienta rēķina. Piedāvājums par remontu tiek iesniegts klientam pa e-pastu pirms produkta saņemšanas MESH vai saprātīgā laikā pēc produkta nonākšanas MESH iekārtās. Visas remonta un piegādes izmaksas klientam jāmaksā iepriekš. MESH remontē un nosūta nefunkcionējošo produktu 20 darba dienu laikā pēc pilnīgas samaksas par remontu saņemšanas.
PĒCREMONTA GARANTIJA
Uz visiem remontētajiem produktiem tiek piemērota Garantija sešus mēnešus pēc to remonta. Šī šeit aprakstītā papildu garantija var pagarināt, bet nekādā veidā nesamazina iepriekšējos garantijas periodus, kas jau ir piemērojami produktam.
ATGRIEŠANAS IZMAKSAS
Ja uz konkrēto produktu attiecas Garantija, MESH sedz piegādes izmaksas, kas saistītas ar tā atgriešanu klientam. Ja prece ir ārpus Garantijas, klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar tā nosūtīšanu uz MESH un no tās. Paredzamās atgriešanas izmaksas tiks iekļautas jebkurā remonta rēķinā, kas nosūtīts klientam, un tās jāsamaksā, pirms MESH atdos salabotu produktu.
NOSŪTĪŠANA UN PAMEŠANA
Jebkura nefunkcionējoša prece, kas MESH rīcībā paliek trīs mēnešus pēc tam, kad klients ir saņēmis rēķinu par remontu, jo klients nav apmaksājis attiecīgo rēķinu, uzskata par pamestu. Klienta tiesības uz visiem pamestajiem produktiem tiek uzskatītas par zaudētām, un MESH ir tiesības pārstrādāt šādus produktus jebkurā veidā, ko tā uzskata par piemērotu.
VIENĪGĀ GARANTIJA
JA VIEN MESH RAKSTISKI NEPIEKRĪT PAPILDU VAI ALTERNATĪVIEM NOTEIKUMIEM, ŠEIT APRAKSTĪTĀ GARANTIJA IR VIENĪGĀ UN EKSKLUZĪVĀ GARANTIJA, KAS TIEK PIEDĀVĀTA MESH KLIENTIEM, UN NETIEK SNIEGTAS VAI NETIEŠAS PAPILDU GARANTIJAS, TOSTARP, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU, NEPĀRKĀPUMU, ĪPAŠUMTIESĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.
IZMAIŅAS ŠAJOS NOTEIKUMOS
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt mūsu Noteikumus un nosacījumus, un jums periodiski jāpārskata šie noteikumi un nosacījumi. Turpinātā Pakalpojuma izmantošana pēc jebkādu Noteikumu un Nosacījumu grozījumu publicēšanas šajā lapā nozīmē, ka jūs apstiprināt šādas izmaiņas un piekrītat ievērot grozītos noteikumus un nosacījumus un ievērot tos saistošus.